دست فتاده

 

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن

همه  ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

 زمدینه تابه کعبه سر و پا برهنه رفتن

 دو لب   از برای لبیک به وظیفه باز کردن

  به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن

 زملاهی و مناهی  همه احتراز کردن

 شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن

  ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد

که به روی نا امیدی در بسته باز کردن

  • شیخ بهایی رض
/ 0 نظر / 15 بازدید